dreamstime com

dreamstime com

Dreamstime com

Joga dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera, jest formą terapii wspomagającej rozwój psychofizyczny. Jako jedna z form autoekspresji, pozwala uczestnikom zajęć wyrazić siebie poprzez pozycje jogi. Wspólna praktyka jogi wspomaga umiejętność działania w grupie, oraz motywuje do podejmowania intensywniejszego wysiłku fizycznego i psychicznego.

Pierwsze w Polsce zajęcia jogi dla osób z Autyzmem i zespołem Aspergera prowadzi szkoła jogi ASD JOGA (www.asdjoga.jimdo.com). Zajęcia prowadzone są według autorskiego programu terapeutycznego, ukierunkowanego na specyficzne potrzeby osób ze spektrum autyzmu, opracowanego na podstawie systemu hatha jogi B.K.S Iyengara. Program zajęć uwzględnia indywidualne potrzeby oraz możliwości osób z autyzmem i zespołem Aspergera, dlatego grupy są nieliczne — od dwóch do sześciu osób na jednych zajęciach. Taka niewielka grupa, pozwala skupić się osobie prowadzącej zajęcia na indywidualnych potrzebach, oraz na dostosowani pomocy do potrzeb, oraz możliwości wszystkich uczestników zajęć. Wymagania stawiane uczestnikom zajęć są stopniowane, dzięki czemu istnieje małe prawdopodobieństwo, iż ćwiczące osoby zniechęcą się po krótkim czasie wykonywania ćwiczeń, oraz z większą łatwością będą podejmowały nowe wyzwania.

Tego typu zajęcia wymagają od osoby prowadzącej zajęcia wnikliwej obserwacji każdego z uczestników, ponieważ wiele osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju przejawia nieprawidłowości w odbiorze bodźców zewnętrznych takich jak: słuch, wzrok, dotyk, węch, smak (zaburzenia sensoryczne). Nieprawidłowości w tych obszarach mogą objawiać się podczas zajęć w następujący sposób:

• wpatrywanie się we wzory znajdujące się na macie lub inne przedmioty znajdujące się w zasięgu wzroku z jednoczesnym stymulowaniem się;

• wstrzymywanie, skracanie, wydłużanie oddechu lub hiperwentylacja;

• nieadekwatna reakcja na dotyk osoby prowadzącej zajęcia;

Joga, jako jedna z form autoekspresji, pozwala uczestnikom zajęć wyrazić siebie poprzez pozycje jogi (asany). Osoby z tej specyficznej grupy przejawiają trudności w naśladowaniu. Dzięki temu, iż większość asan proponowanych na zajęciach przedstawia bogactwo świata roślinnego, zwierzęcego itp., uczestnicy zajęć wykonując ćwiczenia mogą z większą łatwością zidentyfikować się z konkretną formą np. pozycją psa, kota, girlandy, góry, wielbłąda, drzewa itp. Dzięki temu iż ćwiczenia (asany) są powtarzalne, przewidywalne, osoby z autyzmem i zespołem Aspergera mogą czuć się bezpiecznie i komfortowo, ponieważ istnieje małe prawdopodobieństwo niepowodzenia podczas wykonywania ćwiczeń.

Komunikacja:

Komunikacja między osobą prowadzącą zajęcia a uczestnikami zajęć, jest jednym z kluczowych czynników wpływających na dobrą praktykę. Jednym z istotniejszych problemów osób z autyzmem i zespołem Aspergera, jest deficyt w sferze komunikacji, co może rodzić komplikacje podczas prowadzenia zajęć. Osoby z autyzmem i zespołem Aspergera, nie posługujące się komunikacją werbalną, wymagają szczególnej uwagi. Należy pamiętać o tym, iż taka osoba będzie miała trudności w zakomunikowaniu instruktorowi o tym iż np. czuje jakiś dyskomfort wynikający z wykonywanego przez nią ćwiczenia, lub w zakomunikowaniu jakiejś bardziej prozaicznej rzeczy np. skorzystania z WC.

Nieprawidłowości występują również w obszarach zachowania. Część z osób ze spektrum autyzmu, przejawia zachowania niepożądane tj, zachowanie nieakceptowalne społecznie, które często są wynikiem deficytów w sferze komunikowania się, a manifestować się mogą w następujący sposób:

Podczas prowadzenia zajęć, instruktor w porozumiewaniu się z osobami z autyzmem, może zastosować następujące sposoby przekazywania komunikatów: gesty, komunikaty pisane, zdjęcia, piktogramy, obiekty, etykiety, metoda ułatwionej komunikacji, język migowy itp. Znajomość uczestnika zajęć pozwoli instruktorowi w doborze oraz dostosowaniu odpowiedniego sposobu komunikowania się, dzięki czemu z większą łatwością i skutecznością będzie mógł prowadzić zajęcia.

Organizacja miejsca ćwiczeń:

Miejsce w którym odbywają się zajęcia, powinno być przystosowane do specyficznych potrzeb osób biorących udział w zajęciach. Pomieszczenie powinno być ciche, oraz pozbawione wszelakich dystraktorów słuchowych, wzrokowych, węchowych, czuciowych, dzięki czemu osoby ze spektrum autyzmu z większą łatwością będą mogły skupić się na wykonywanych asanach (ćwiczeniach). Kolor ścian powinien być utrzymany w stonowanych kolorach, oraz pozbawione jakichkolwiek wzorów mogących rozpraszać uwagę uczestników zajęć. Temperatura w sali powinna być umiarkowana tak, aby nie powodowała przegrzania organizmu lub nadmiernego oziębienia.

Pomoce do zajęć:

Pomoce niezbędne do przeprowadzenia zajęć (maty, klocki, koce, pianki, paski, wałki itp), powinny być dostosowane do potrzeb każdego uczestnika zajęć. Część osób biorących udział w zajęciach, może nie tolerować pewnego rodzaju materiałów, oraz ich faktór np. niechęć do szorstkich koców, lub też dążność do stymulowana się kocem o miękkiej i delikatnej fakturze, przy podwrażliwości czuciowej dziecka w danej sferze ciała. Maty do jogi nie powinny zawierać wzorów, które mogłyby rozpraszać osoby ćwiczące i zachęcać do autostymulacji podczas zajęć. Maty powinny być wykonane z materiałów ekologicznych, wolnych od substancji toksycznych, metali ciężkich, ponieważ proces detoksykacji organizmów osób z autyzmem i zespołem Aspergera, bywa znacznie zaburzony.

Niektóre osoby będą potrzebowały dodatkowych niestandardowych pomocy.

Podczas końcowej relaksacyjnej części zajęć, pomocną może okazać się spokojna muzyka, dzięki której osoby ćwiczące szybciej, oraz z większą łatwością wyciszają swoje ciało skupiając uwagę na dźwiękach dopływających do ich ciała przez kanał słuchowy.

Korzyści jakie przynosi systematyczne ćwiczenie jogi:

• harmonizuje działanie układu: oddechowego, krwionośnego, nerwowego;

• powoduje detoksykację organizmu;

• działa wyciszająco i relaksująco;

• łagodzi objawy astmy, tarczycy;

• zmniejsza ciśnienie krwi;

• ułatwia kontrolę nad zmysłami;

• pozwala poznać własne ciało;

• poprawia sprawność fizyczną i psychiczną;

• wzmacnia i uelastycznia mięśnie;

• poprawia odporność organizmu;

• wzmacnia siłę woli;

• zwiększa świadomość przestrzeni i działania w niej.

• koi nerwy i odpręża;

Joga, jako terapia wspomagająca rozwój osób z autyzmem i zespołem Aspergera, jest doskonałym uzupełnieniem zajęć psychoedukacyjnych. Dzięki oddziaływaniu na różne sfery funkcjonowania tych osób, wspomaga umiejętność działania w grupie poprzez wspólne ćwiczenia, oraz motywuje do podejmowania intensywniejszego wysiłku fizycznego i psychicznego.

Ponieważ u osób z autyzmem i zespołem Aspergera występuje wiele deficytów poznawczych, społecznych, komunikacyjnych itd. mogą przejawiać następujące nieprawidłowości:

• nadruchliwość, ociężałość ruchowa

• hipokinezja (awersja do ruchu)

• deficyty w sprawności manualnej

• problemy z przekroczeniem linii środka ciała

• izolowanie poszczególnych części ciała

• nadmierne zwracanie uwagi na szczegóły

Biorąc pod uwagę ogrom deficytów występujących u osób z autyzmem i zespołem Aspergera, instruktor zajęć powinien posiadać specjalistyczne przeszkolenie dotyczące specyfiki pracy z tak specyficzną grupą osób, oraz odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć jogi.

Reptile, any member of the class Reptilia, the group of air-breathing vertebrates that have internal fertilization, amniotic development, and epidermal scales covering part or all of their body. The major groups of living reptiles—the turtles (order Testudines), tuatara (order Rhynchocephalia [Sphenodontida]), lizards and snakes (order Squamata), and crocodiles (order Crocodylia, or Crocodilia)—account for over 8,700 species. Birds (class Aves) share a common ancestor with crocodiles in subclass Archosauria and are technically one lineage of reptiles, but they are treated separately (see bird).

The extinct reptiles included an even more diverse group of animals that ranged from the marine plesiosaurs, pliosaurs, and ichthyosaurs to the giant plant-eating and meat-eating dinosaurs of terrestrial environments. Taxonomically, Reptilia and Synapsida (a group of mammal-like reptiles and their extinct relatives) were sister groups that diverged from a common ancestor during the Middle Pennsylvanian Epoch (approximately 312 million to 307 million years ago). For millions of years representatives of these two groups were superficially similar. However, slowly lifestyles diverged, and from the synapsid line came hairy mammals that possessed an endothermic (warm-blooded) physiology and mammary glands for feeding their young. All birds and some groups of extinct reptiles, such as selected groups of dinosaurs, also evolved an endothermic physiology. However, the majority of modern reptiles possess an ectothermic (cold-blooded) physiology. Today only the leatherback sea turtle (Dermochelys coriacea) has a near-endothermic physiology. So far no reptile, living or extinct, has developed specialized skin glands for feeding its young.

General features

Most reptiles have a continuous external covering of ep > scales. Reptile scales contain a unique type of keratin called beta keratin; the scales and interscalar skin also contain alpha keratin, which is a trait shared with other vertebrates. Keratin is the main component of reptilian scales. Scales may be very small, as in the microscopic tubercular scales of dwarf geckos (Sphaerodactylus), or relatively large, as in the body scales of many groups of lizards and snakes. The largest scales are the scutes covering the shell of a turtle or the plates of a crocodile.

Other features also define the class Reptilia. The occipital condyle (a protuberance where the skull attaches to the first vertebra) is single. The cervical vertebrae in reptiles have midventral keels, and the intercentrum of the second cervical vertebra fuses to the axis in adults. Taxa with well-developed limbs have two or more sacral vertebrae. The lower jaw of reptiles is made up of several bones but lacks an anterior coronoid bone. In the ear a single auditory bone, the stapes, transmits sound vibrations from the eardrum (tympanum) to the inner ear. Sexual reproduction is internal, and sperm may be deposited by copulation or through the apposition of cloacae. Asexual reproduction by parthenogenesis also occurs in some groups. Development may be internal, with embryos retained in the female’s oviducts, and embryos of some species may be attached to the mother by a placenta. However, development in most species is external, with embryos enclosed in shelled eggs. In all cases each embryo is encased in an amnion, a membranous fluid-filled sac.

Wolverine, (Gulo gulo), also called glutton, carcajou, or skunk bear, member of the weasel family (Mustelidae) that lives in cold northern latitudes, especially in timbered areas, around the world. It resembles a small, squat, broad bear 65–90 cm (26–36 inches) long, excluding the bushy, 13–26-cm (5–10-inch) tail; shoulder height is 36–45 cm (14–18 inches), and weight is 9–30 kg (20–66 pounds). The legs are short, somewhat bowed; the soles, hairy; the semiretractile claws, long and sharp; the ears, short; and the teeth, strong. The coarse, long-haired coat is blackish brown with a light brown stripe extending from each side of the neck along the body to the base of the tail. The animal has anal glands that secrete an unpleasant-smelling fluid.

The wolverine is noted for its strength, cunning, fearlessness, and voracity. It may follow traplines to cabins and devour food stocks or carry off portable items; its offensive odour permeates the invaded cabin. The wolverine is a solitary, nocturnal hunter, preying on all manner of game and not hesitating to attack sheep, deer, or small bears. Wolverines are also adept scavengers, and thus a large portion of their diet comes from scavenging the carcasses of elk, caribou, and other animals. No animal except humans hunts the wolverine. Its fur is valued as trimming for parkas because frost and frozen breath can easily be brushed off the smooth hairs. Solitary during most of the year, the wolverine has a short courtship in February or March. A litter contains one to five young; the female’s gestation period is about nine months.

Wolverines appear to be dependent on areas of deep snowpack. Scientists studying North American wolverines have observed significant population declines in regions experiencing sharp decreases in snowpack. It is thought that harsh winters with deep snow provide more food resources for wolverines. Carcasses of deer, elk, and other ungulates are more plentiful in such conditions, and rodents—a frequent prey of wolverines found tunneling underneath deep snow—are more abundant than in snow-free conditions.

The Best Things Celebrities Say About Turning 50 Gallery

celebrity quotes about turning 50

The Best Things Celebrities Say About Turning 50

Whether you call it the big 5-0, the 11th anniversary of your 39th birthday, or just “that unspeakable birthday,” there’s something intimidating about turning 50. But turning 50 doesn’t have to be a taboo subject, and these celebrity quotes about this landmark birthday prove it.

After all, 50 is called the “golden anniversary” for a reason. You’re reaching your golden years! It’s that time in your life when the stresses of trying to fit in, work your way up the corporate ladder, and raise a family are behind you. But you’re still young enough to travel the world, explore your passions, and find your inner confidence. Sounds like a win-win situation to us.

In honor of turning 50, we collected 15 of the best celebrity quotes about this achievement. Now, not every celebrity feels amazing about this particular revolution around the sun. Madonna, in her classic defiant style, entered her 50th year with a big attitude. Julia Roberts, on the dawn of her 50th birthday, even called out the subtle sexism of marking this birthday with any particular significance. But others like J.K. Rowling, Michelle Obama, and Jennifer Aniston recognize this birthday as a chance to live a long, healthy, and happy life.

Jennifer Aniston

«I don’t think life stops after 50. If anything, it gets more and more exciting. For some reason, we don’t honor or pay respect to aging. It’s something that we look at as a negative, and yet every single person on this planet does it.»

Viola Davis

«Turning 50 is making me reflect on my life in a way that’s more compassionate and forgiving. I’m able to almost accept the old me.»

Marcia Gay Harden

«I celebrated by throwing a big bowl on the pottery wheel, then going for a water ski at the lake on our property in the Catskills, and that night, skinny-dipping under the stars. Just being free and joyful. And that’s how I felt about turning 50.»

Nicole Kidman

«I’m just really going, ‘OK, this is my life,’ and I’m very, very happy to be 50. I think that’s what happens with birthdays once you get to a particular age, you’re just like, ‘Yay, OK, here we go!'»

Matt LeBlanc

«It sucks. There’s no way to sugarcoat it. You kind of go, wow, where does the time go? I feel like I just turned 40.»

Elle Macpherson

“I feel very secure within myself — strong, happy and motivated. Hopefully I’ve gained some wisdom over the years. And I have a sense of humor about my mistakes. I’ve accepted that I don’t always get it right, but it’s not the end of the world.”

«The thing about 50 is that you’ve clearly reached a point where you have more of your life behind you than ahead of you, and that’s a very different place to be in. You’re thinking, ‘I’ve done most of it.’ I don’t like that feeling. But it makes you evaluate your life and go, ‘Am I doing what I want to do? Am I spending my time the way I want?'»

President Barack Obama

«I’m old enough where hopefully I’ve made enough mistakes I’m not going to repeat. And I’m still young enough that I can appreciate that wisdom.»

Michelle Obama

«I have never felt more confident in myself, more clear on who I am as a woman. But I am constantly thinking about my own health and making sure that I’m eating right and getting exercise and watching the aches and pains. I want to be this really fly 80-, 90-year-old.»

Joan Rivers

«Looking 50 is great. if you’re 60!»

Julia Roberts

“There’s nothing different about this birthday than any other one. Really, people? Are we still in that space? Did anyone ever go over this with George Clooney or Brad Pitt before their 50th birthdays?»

J.K. Rowling

«My mother died at 45. You’ve got to celebrate every year you’re here in good health. What’s the alternative to aging? It’s checking out. I’d rather still be here. I still have children to raise, books to write.»

Emma Thompson

“If you look after yourself and you’re healthy, then you’ll have the energy to do things. But not to recognize getting older for what it is? I do think the infantilization of our generation is one of the huge issues of our time. People wanting to be 35 when they’re 50 makes me think: Why? Why don’t you be 50 and be good at that? And also embody the kinds of choices that are sustainable at that age.”

Oprah Winfrey

«What I’ve learned in this first 50 is that if you can allow yourself to breathe into the depth, wonder, beauty, craziness, and strife — everything that represents the fullness of your life — you can live fearlessly. Because you come to realize that if you just keep breathing, you cannot be conquered.» And now that you know the best things celebrities have to say about turning 50, you need to know the 50 rules to throw out when you turn 50.

Имя (обязательно)Email (обязательно)Веб-сайт

Добавить комментарий