photoshop trial

photoshop trial

photoshop trial

Create powerful images and discover new dimensions in digital imaging.

Create powerful images and discover new dimensions in digital imaging.

Crop, remove objects, retouch, combine photos, and reimagine the art of photography.

Experience a single and multiplayer combat game.

Get the latest features and fixes for your registered copy of Adobe Photoshop 7.0.

Crop, remove objects, retouch, combine photos, and reimagine the art of photography.

Create powerful images and discover new dimensions in digital imaging.

Create and edit your pictures and share with social network.

Perfect your photos with advanced controls, experiment in a nondestructive environment, organize and share anywhere.

Poznaj najlepszy edytor graficzny wybierany przez ogromną liczbę profesjonalistów. Mówimy o programie Photoshop z funkcjami do retuszu obazu i w />

Najlepszy program do edycji graficznej

Jeśli istnieje wiodące narzędzie w dziedzinie projektowania i profesjonalnego retuszu zdjęć, to bez wątpliwości jest to Photoshop. Program od Adobe, wyposażony w wyjątkowe cechy i funkcje, z upływem lat stał się standardem przetwarzania i edycji obrazów cyfrowych.

Podstawowe narzędzie projektowania i retuszu obrazu

Program ma cechy, dzięki którym jest jednym z najpotężnieszych programów na rynku do retuszu obrazów i tworzenia grafik, zarówno w 2D, jak i w 3D. Wynik pracy jest kombinacją kreatywności i precyzji w opracowaniu jakiegokolwiek aspektu obrazu. Dzięki możliwości pracy na nieograniczonej ilości warstw, kontroli koloru oraz dokładnym procesowaniu tekstu, stał się jednym z ulubionych narzędzi zawodowych grafików, ale także wielu hobbistów, którzy sięgają po niego w celach szkoleniowych.

Oprogramowanie preferowane przez wielu zawodowych grafików.

Niektóre funkcje i cechy Photoshopa

 • Technologia smart sharpen do dostosowywania obrazów do wyglądu naturalnego
 • Deformacja perspektywy
 • Stabilizacja obrazów z aparatu
 • Automatyczne przechowywanie warstw i grup warstw jako plików obrazu z jednym folderze
 • Kojarzenie z obrazami przechwywanych w folderach elementów w celu ich użycia w innych dokumentach
 • Wsparcie dla drukowania 3D
 • Powiększanie obrazów w inteligentnej skali rozdzielczości
 • Wparcie dla intuicyjnej edycji ścieżek
 • Integracja z Adobe Edge Reflow
 • Funkcja zapisu i autoodzyskiwania w tle

Również dla filmów i animacji

Oprogramowanie to nie pracuje jedynie z obrazami, ale również z filmami i animacjami. Zawiera wiele funkcji do tworzenia i edycji filmów, do których możemy dodać prześcia, efekty oraz audio, z możliwością używania linii czasu, która daje dostęp do świateł, siatek i materiałów.

Poprawiona praca dzięki Creative Cloud

Zalety Creative Cloud usprawniają pracę i produktywność. Mówimy tu o idealnej integracji z chmurą, co pozwala na zapisywanie pracy online, dzielenie z innymi lub dostęp z każdego innego miejsca. Współpraca z CC jest dodatkowo wzmocniona przez możliwość połączenia każdego projektu z innymi aplikacjami Adobe. Nie zapominając o aktualizacjach, dostępnych w każdej chwili, od której wchodzą na rynek.

Jeśli chodzi o projekt graficzny i retusz zdjęć, Photoshop CC od Adobe jest aplikacją, która nie ma sobie równych.

Adobe Photoshop�CC 2017.1 18.1.1

Ceniony przez mi�o�nik�w fotografii na ca�ym profesjonalny program, przeznaczony do edycji obraz�w rastrowych, przygotowywanych na potrzeby wydruku, publikacji w internecie oraz dla wielu innych zastosowa�.

Interfejs Photoshopa jest w du�ym stopniu konfigurowalny. Mo�na dowolnie przemieszcza� poszczeg�lne okna, zmienia� ich rozmiary, ��czy� je w wi�ksze grupy – wszystko w zale�no�ci od tego, kt�re z nich b�d� nam potrzebne przy pracy nad danym projektem. Ich rozmieszczenie mo�na zapisa�, by p�niej szybko do niego wr�ci�, bez konieczno�ci ponownej manipulacji nimi.

Aplikacja oddaje do r�ki ogrom r�norodnych funkcji, s�u��cych do modyfikacji obrazu. Znajduj� si� w�r�d nich narz�dzia s�u��ce do m.in zaznaczania (lassso, magiczna r�d�ka, zaznaczanie odr�czne), kadrowania, zamazywania obrazu, tworzenia warstwy kszta�tu, tworzenia i edycji tekstu czy te� korekty zdj�cia. Ponadto w r�ce u�ytkownika oddane te� p�dzel o wielu ko�c�wkach, aerograf, pi�ro do tworzenia �cie�ek i punkt�w kontrolnych.

Pasek menu daje dost�p do ogromnej liczby opcji, w tym tak�e takich, kt�re dokonuj� automatycznej korekty obrazu (przynosz�cych bardzo dobre rezultaty). Je�li jednak chcemy nad wszystkim czuwa� osobi�cie, mo�emy z niego przej�� np. do korekty kolorystyki obrazu (gdzie mo�emy modyfikowa� balans i nasycenie kolor�w, jasno�� i kontrast obrazu, a tak�e ekspozycj�), zmiany jego rozmiaru, katalogu filtr�w (umo�liwiaj�cego ich wygodne przegl�danie) czy manipulacji warstwami. To w�a�nie praca z warstwami jest jedn� z najwa�niejszych funkcji programu. Dzi�ki nim mo�e dokonywa� si� skomplikowana edycja fotografii, pozwalaj�ca na osi�ganie bardzo zaawansowanych efekt�w. Warstwy mo�na dowolnie przemieszcza� w ich hierarchii, usuwa�, zmieni� ich w�a�ciwo�ci oraz tryby mieszania z innymi. Liczne opcje s� te� dost�pne w przypadku pracy z maskami, pozwalaj�c na tworzenie nowych oraz ich modyfikacj�, a tak�e zapisanie w celu u�ycia w przysz�o�ci.

Dzi�ki jednemu z licznych dost�pnych filtr�w mo�emy dokona� wielu r�nych operacji na fotografiach. Niekt�re z filtr�w s� typowo artystyczne (np. fresk, pastele czy szpachla malarska), inne s�u�� tworzeniu efekt�w �wietlnych, za� jeszcze inne maj� za zadanie popraw� jako�ci obrazu (redukcja szumu, inteligentne wyostrzenie). Do dyspozycji s� te� filtry zniekszta�caj�ce, nak�adaj�ce r�ne tekstury oraz renderuj�ce r�ne efekty (np. �wietlne). Opr�cz pracy w grafik� dwuwymiarow�, Photoshop oferuje te� r�norodne narz�dzia do pracy w �rodowisku 3D, co pozwoli w ciekawy spos�b ubogaca� przygotowywane przez u�ytkownik�w projekty. Wszystkie wymienione oraz niewymienione narz�dzia pozwalaj� na osi�gni�cie dok�adnie takich efekt�w, jakich by�my oczekiwali.

Zakres plik�w obs�ugiwanych przez aplikacj� jest bardzo szeroki. Znajduj� si� w�r�d nich m.in. .JPEG, .PNG, .PSD, .TIFF, .BMP, .EPS, .PCT, .TGA, .HDR, a tak�e niekt�re pliki filmowe: .AVI, .MOV, .MPEG, .MP4, kt�re mog� by� edytowane klatka po klatce za pomoc� dost�pnych narz�dzi (co sprawia, �e program mo�e by� traktowany te� jako zaawansowany edytor wideo). Dodatkowo dzi�ki wtyczce Camera RAW mo�emy bez trudu otwiera� i „wywo�ywa�” zdj�cia, wykonane za pomoc� profesjonalnych aparat�w fotograficznych.

Przydatn� aplikacj� podczas pracy w Photoshopie b�dzie Adobe Bridge, s�u��cy do przegl�dania i zarz�dzania plikami,� w szczeg�lno�ci obrazami oraz innymi multimediami. Oferuje wiele opcji porz�dkowania i klasyfikowania plik�w – pozwala np. na przyporz�dkowanie poszczeg�lnym fotografiom s��w kluczowych. Aplikacja mo�e zast�pi�, w przypadku ch�ci ze strony u�ytkownika, systemowy Eksplorator Windows.

Uwaga: instalator sieciowy — pobieranie programu odbywa si� za pomoc� aplikacji Adobe Download Assistant; po przej�ciu na stron� pobierania nale�y za�o�y� darmowe konto Adobe, wymagane do �ci�gni�cia wersji pr�bnej produktu

Photoshop CC

Kluczowe funkcje

Możliwość edycji zdjęć w formacie RAW: Od tej pory w szybki i bezproblemowy sposób możesz edytować obrazy cyfrowe zapisane oryginalnie w tym formacie.

Drukowanie obiektów 3D: Z nową wersją programu Photoshop masz możliwość wydrukowania modelu 3D na odpowiednio przystosowanej drukarce lokalnej. Możesz go również wysłać za pomocą usług online.

Usługa Creative Cloud: Jeżeli chcesz uzyskać jeszcze bardziej zaawansowane opcje zintegrowane z usługą Creative Cloud, najnowsza wersja programu oferuje taką możliwość.

Wymagania systemowo-sprzętowe

Systemy operacyjne: Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1, MAC OS X, wersja 10.7, 10.8 lub 10.9.

Pamięć RAM: 1 GB.

Dysk twardy: 3,2 GB (nie instalować na karcie pamięci).

System kompatybilny z Open GL 2.0.

Ekran o rozdzielczości 1024×768 (kolor 16-bitowy, 512 MB pamięci VRAM).

1GB pamięci VRAM, aby móc korzystać z funkcji 3D.

Aby móc pobrać program Photoshop, konieczna jest rejestracja na oficjalnej stronie Adobe za pomocą identyfikatora Adobe ID.

Dostęp do subskrypcji Creative Cloud może wymagać dodatkowych opłat.

Wersja testowa programu jest dostępna przez 30 dni.

Adobe Photoshop

Free Download

specifications

The professional image-editing standard and leader of the Photoshop digital imaging line, which features a myriad of tools and the Mercury Graphics Engine

Regardless of its popularity level, Adobe Photoshop’s efficiency is not arguable. The ones who stand by this affirmation are professional artists and designers who met new horizons with Adobe’s well known graphics editor. Labeled as an industry standard, Photoshop is equipped with an impressive feature set that encourages imagination and creativity to turn into genius.

What sets Photoshop aside from the rest of the crowd are the endless possibilities to manipulate images while making almost no compromise at all on quality. All the goodies reside in features such as intelligent auto-correction, masks, HDR imaging, color management, effects, animations, histogram palettes, brushes, accurate selection tools, layer control etc.

Automatic picture correction and using the Content-Aware tool

The software enables you to make quick picture corrections like those for removing chromatic aberrations, lens distortions or vignetting. Managing colors or painting and drawing become easy tasks with Photoshop since it packs all the necessary tools for these activities.

While these basic editing capabilities are valued by beginners and professionals as well, Photoshop is nonetheless aimed at photography experts and as such, the software includes advanced and complex tools for accomplishing state-of-the-art digital imaging. One of the most interesting features is the Content-Aware tools, designed to enable users to remove content from a photo and replace it with an inconspicuous patch, thus enabling you to retouch photos just the way you want it.

Integration of the Mercury Graphics Engine and adjusting tones

Productivity is greatly improved with the aid of the Mercury Graphics Engine that allows users to perform image and video editing at amazing speeds.

Tone control can be managed in a simpler way via the HDR imaging and toning, while the black-and-white conversion capabilities allow you to interactively color your photos via the rich collection of presets.

Available editions and differences between them

Since Creative Suite 3, Photoshop is delivered in two different editions: Standard and Extended Edition. The latter is slightly different in the way that it includes extra features, out of which two stand out the most.

The first one is aimed at designing 3D graphics and includes an extensive set of tools for creating shadows, reflections, animations, cartoons and sketches. The second one is intended for performing quantitative image analysis for fields such as engineering, medicine and science. By extracting quantitative data from pictures, it allows to easily calibrate, scale DICOM files, for instance.

Performance and conclusion

In both editions of Adobe Photoshop, workflow is greatly improved by the possibility to migrate and share presets, while the modern interface creates a pleasant working environment. The response time is good and it does not put a strain on the computer’s performance.

All in all, Photoshop maximizes efficiency and is a great helper for photographers insofar as digital picture processing and adjusting is concerned.

Filed under

Download Hubs

Adobe Photoshop is part of these download collections: Image Resizers, Edit PNG, AI Viewer, Anaglyph Creator

Photoshop trial

Efekt zakrzywionego zdjęcia photoshop tutorial

Efekt zakrzywionego zdjęcia photoshop tutorial W tym tutorialu dowiesz się jak za pomocą programu Adobe Photoshop zrobić efekt zakrzywionego zdjęcia. 1. Powielamy zdjęcie i przekształcamy je w obiekt inteligentny odwracamy horyzontalnie [. ]

Jak zrobić gradację kolorystyczną efekt kinowy w photoshopie

Jak zrobić gradację kolorystyczną efekt kinowy w photoshopie W tym tutorialu dowiesz się jak za pomocą programu Adobe Photoshop zrobić efekt często widoczny na filmach akcji, gradacja [. ]

Jak zrobić efekt instagram i nagrać akcję w photoshopie

Jak zrobić efekt instagram i nagrać akcję w photoshopie W tym tutorialu dowiesz się jak za pomocą programu Adobe Photoshop zrobić efekt instagram zapisać go jako akcję a następnie zastosować nagraną akcję [. ]

Jak pokolorować zdjęcie gradientem w photoshopie

Jak pokolorować zdjęcie gradientem w photoshopie W tym tutorialu dowiesz się jak za pomocą programu Adobe Photoshop pokolorować zdjęcie gradientem tworząc w ten sposób ciekawy foto efekt. 1. Otwieramy dowolne zdjęcie 2. [. ]

Jak zmienić kolor zdjęcia, duo tone efekt w photoshopie

Jak zmienić kolor zdjęcia, duo tone efekt w photoshopie W tym tutorialu dowiesz się jak za pomocą programu Adobe Photoshop zmienić kolor zdjęcia tworząc duo tone efekt. 1. Dodajemy warstwę dopasowania Gradient [. ]

Witaj na Pixelman.pl!

Nazywam się Paweł. Prowadzę stronę pixelman.pl gdzie zamieszczam darmowe wideo tutoriale do nauki programu Photoshop i nie tylko. Mam nadzieję, że znajdziesz tu coś dla siebie. Dzięki za odwiedziny i zapraszam do wspólnej nauki!

Newsletter

Pobierz pliki z tutoriali, informacje on nowych tutorialach oraz ekskluzywne materiały dostępne tylko dla subskrybentów prosto na Twój e-mail. Zero spamu!

Adobe Photoshop CS2

Adobe Photoshop CS2 jest profesjonalnym programem przeznaczonym do edycji obrazów bitmapowych. Nowe niezwykłe funkcje, w jakie został wyposażony ułatwiają pracę z fotografiami, z aparatów cyfrowych. Szeroka paleta różnego rodzaju narzędzi edycyjnych pracujących w trybie 48 bitowym, pozwala na zwiększenie kreatywności i produktywności. Pomaga rónież osiągnąć najlepszy z możliwych efektów końcowych dla opracowywanego projektu, niezależnie do medium, w jakim ma on być wykorzystany — druk, wideo, prezentacja, broszura elektroniczna czy też Internet. Adobe Photoshop CS2 oferuje narzędzia pozwalające na twórczą, prawie niczym nie ograniczoną pracę z obrazem. Photoshop CS2 dostarczany jest wraz z Adobe ImageReady CS2, programem umożliwiającym tworzenie i optymalizację grafiki na potrzeby stron internetowych.

Funkcje usprawniające tworzenie i przeglądanie obrazków

Adobe Bridge
w programie Adobe Photoshop CS2 Przeglądarka plików stała się samodzielną aplikacją: Adobe Bridge. Aplikacja ta działa równolegle z programem głównym np. gdy użytkownik edytuje dane w programie Photoshop CS2, aplikacja Bridge generuje miniaturki. W nowej aplikacji wprowadzono szereg nowych funkcji, szczególnie cennych dla fotografików np. jednoczesne przetwarzanie wielu plików Camera Raw, nowa funkcja znakowania i tryb pokazu slajdów. Aplikacja Bridge obsługuje również inne programy z pakietu Creative Suite (np. Illustrator CS2, InDesign CS2 i GoLive), to znaczy usprawnia ich wzajemną współpracę.

Punkt zbiegu
Dzięki nowatorskiemu narzędziu Punkt zbiegu wszelkie zmiany i przekształcenia są dostosowywane do zdefiniowanej perspektywy. Użytkownik może utworzyć własną siatkę perspektywy, po czym malować, powielać i przeciągać obiekty wokół punktów siatki lub inaczej. Narzędzie Punkt zbiegu ułatwia projektowanie tak dalece, że każdemu kto z niego skorzystał raz, bardzo trudno będzie zeń zrezygnować.

Wypaczanie obrazków
Obrazki są wypaczane bezpośrednio w obszarze roboczym. Można skorzystać z bogatego zestawu gotowych ustawień lub samodzielnie rozmieścić punkty kontrolne siatki wypaczenia. Obrazek wypacza się między innymi po to, by dostosować ich kształt do pewnej powierzchni. Dzięki użyciu nowej funkcji obiektów inteligentnych wypaczona grafika pozostaje w pełni edytowalna.

Redukcja szumu
Filtr Redukcja szumu pozwala zwiększyć jakość obrazka poprzez usunięcie szumu, np. szumu wprowadzanego przez sensory aparatu lub ziarno filmu. Zaawansowane opcje filtra zapewniają kontrolę nad szumem w poszczególnych kanałach kolorów, szumem w pobliżu krawędzi obiektów i szumem powstałym w wyniku kompresji JPEG.

32-bitowe obrazki HDR
Dzięki trybowi edycji obrazków 32-bitowych o wysokiej dynamice jasności, czyli obrazków HDR, projektanci uzyskali kontrolę nad pełnym zakresem jasności, od najgłębszych cieni do najbardziej intensywnych świateł. Technika HDR pozwala uwidocznić szczegóły obrazka i zróżnicować je pod kątem jasności. Funkcja Złącz jako HDR pozwala nawet tworzyć 32-bitowe obrazki HDR poprzez łączenie wielu zdjęć z aparatów cyfrowych, uzyskanych przy różnych ekspozycjach.

Szerokie możliwości dostosowywania programu do potrzeb użytkownika

W programie Photoshop CS2 wprowadzono szereg nowych rozwiązań, zdecydowanie ułatwiających dostosowanie programu do preferencji osobistych i wymagań konkretnych projektów.

Dostosowywanie menu
Menu aplikacji mogą być dostosowywane do potrzeb użytkownika. Program Photoshop CS2 wyposażono w szereg gotowych przestrzeni roboczych oraz funkcję zapisywania własnych ustawień w postaci nowych przestrzeni roboczych. Służy do tego okno Dostosowywanie menu. Do poleceń menu można przypisywać własne skróty klawiaturowe, można też wyróżniać wybrane polecenia za pomocą kolorów.

Szersza automatyzacja
W programie Photoshop maksymalnie ułatwiono równoległe przetwarzanie obrazków. Służy do tego nowe polecenie Procesor obrazków, obsługujące m.in. pliki Camera Raw. Nowe zadania pozwalają przygotować obrazki do potrzeb filmów i prezentacji wideo. Wiele czynności na obrazkach usprawnia działający w tle program Adobe Bridge.

Zmienne
Tworząc serię podobnych kompozycji, można importować dane z zewnętrznych baz danych i arkuszy, czyli korzystać ze zmiennych. Nie jest potrzebna do tego żadna wiedza programistyczna. Przykładowe procedury, które warto zautomatyzować za pomocą zmiennych to: tworzenie zestawu banerów internetowych i tworzenie zestawu zdjęć o identycznych wymiarach i podpisach.

Skrypty zorientowane zadaniowo
Program Photoshop CS2 można skonfigurować do uaktywniania zadań i skryptów tylko w określonych okolicznościach. Służy to tego nowe okno Menedżer zdarzeń skryptów. Skrypty mogą być uaktywniane w odpowiedzi na różne standardowe zdarzenia, czyli stany programu Photoshop CS2.

Adobe Help Center
Nowy program Adobe Help Center działa w osobnym oknie, maksymalnie ułatwiającym przeglądanie i wyszukiwanie tematów Pomocy. Użytkownik ma dostęp zarówno do Pomocy programu Photoshop CS2, jak i Pomocy innych aplikacji z pakietu Adobe Creative Suite. System Pomocy jest bardzo wydajny i zorientowany zadaniowo.

Adobe Photoshop – Materiały do nauki i pomoc techniczna

Adobe Photoshop jest teraz dostępny na urządzeniu iPad! Więcej informacji.

Rozpocznij

Pobierz, odszukaj pomoc dla członków i poznaj podstawy.

Znajdź samouczki dla użytkowników początkujących i doświadczonych, które pomogą poprawić umiejętności.

Podręcznik użytkownika

Uzyskaj skrócone odpowiedzi i szczegółowe procedury.

Rozwiązywanie problemów i pomoc

Pobierz i zainstaluj

Jak mogę pobrać i zainstalować program Photoshop?

Możesz pobrać aplikację z witryny Creative Cloud. Jeśli pojawi się monit, zaloguj się na konto Adobe i kliknij przycisk Pobierz lub Instaluj dla aplikacji. Więcej informacji: Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Dlaczego nie mogę zainstalować programu Photoshop?

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Czy mogę pobrać wersję próbną programu Photoshop?

Tak! Możesz pobrać wersje próbne dowolnych aplikacji Creative Cloud, w tym programu Photoshop, z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Więcej informacji można znaleźć w artykule Pobieranie i instalacja wersji próbnej aplikacji Creative Cloud.

Jak mogę odzyskać mój identyfikator Adobe ID lub hasło?

Czy mogę zainstalować program Photoshop na innym komputerze?

Możesz zainstalować program Photoshop i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Zarządzanie kontem

Jak mogę zmienić hasło?

Zaloguj się na konto Adobe. Następnie kliknij przycisk Zmień dla opcji Bieżące hasło i wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie. Nie pamiętasz hasła? Dowiedz się, jak je zresetować i zmienić.

Jak mogę zmienić moje informacje o karcie kredytowej?

Jak mogę ulepszyć lub zmienić moje członkostwo?

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Moja wersja próbna wygasa wkrótce. Jak mogę ją przekształcić?

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

Jak mogę anulować członkostwo? Co się stanie z moimi plikami?

Jeżeli anulujesz członkostwo, będziesz nadal mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud i wszystkich plików zapisanych na urządzeniu. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB. Dowiedz się, jak anulować członkostwo w usłudze Creative Cloud oraz zapoznaj się z warunkami subskrypcji Adobe.

Nadal potrzebujesz pomocy? Więcej informacji o kontach, płatnościach i planach.

Typowe problemy

Gdzie mogę znaleźć pomoc, jeżeli nie wiem, co jest źle?

Zacznij od podstawowych porad rozwiązywania problemów programu Photoshop, aby rozwiązać swoje problemy i znaleźć dodatkowe zasoby.

Dlaczego program Photoshop nie rozpoznaje moich plików z aparatu?

Konieczne może być zaktualizowanie oprogramowania Adobe Camera Raw, wtyczki używanej przez program Photoshop do importowania nieprzetworzonych plików obrazów. Sprawdź w aplikacji Creative Cloud na komputer, czy dostępne są aktualizacje. Jeżeli nie pozwoli to rozwiązać problemu, zapoznaj się z kolejnymi poradami rozwiązywania problemów, aby naprawić problemy z aparatem w programie Photoshop.

Jak mogę naprawić błędy karty graficznej, odrysowywania lub migającego obrazu?

Problemy z renderowaniem obrazów, niska wydajność i awarie mogą być spowodowane wadliwym, nieobsługiwanym lub niezgodnym procesorem graficznym lub sterownikiem karty graficznej. Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy związane z procesorem graficznym lub sterownikiem karty graficznej.

Dlaczego funkcja Podgląd nie działa na moim urządzeniu przenośnym?

Kilka problemów może uniemożliwiać programowi Photoshop nawiązanie połączenia Podgląd urządzenia. Rozwiązanie można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów związanych z łącznością Wi-Fi, które wpływają na podgląd urządzenia.

Dlaczego program Photoshop działa wolno na moim komputerze?

Konieczne może być zoptymalizowanie systemu operacyjnego, sprzętu i konfiguracji programu Photoshop. Dowiedz się, jak zoptymalizować wydajność programu Photoshop.

for Windows » href=»https://adobe-photoshop.en.softonic.com/windows»>Adobe Photoshop CC for Windows

In English

 • Version: 2020.21.1.0
  • 3.5 User Rating

   Softonic review

   The best image editor with video editing and advanced features

   Adobe Photoshop is the most advanced image editor there is, capable of everything from simple retouching, to complex 3D designs and illustrations. The possibilities are endless as it has many features and tools, and fortunately, there are also many tutorials if you want to learn how to use it.

   Tthe undisputed leader for its power and versatility

   The number of tools in Adobe Photoshop are overwhelming, but with some practice, the results are amazing. Adjusting color levels, alpha channels and masks, artistic filters, textures– the possibilities are only limited by your creativity.

   What’s more, Adobe Photoshop includes a basic video editor that’s integrated with all the traditional tools. Activate the timeline, drag the clips, and start assembling your masterpiece.

   Panels and layers: synonyms of Photoshop

   Adobe Photoshop is divided in two spaces: the workspace and the panels, where you can choose tools and modify them to your use. With the panels, you can also manage the layers, which are the overlapping levels that make up a photograph and its effects.

   The first thing that catches your attention as soon as you open the interface is that it’s now dark gray, which has changed for the first time ever. This is the same color you have in Photoshop Elements, Premiere Pro and After Effects.

   The new color and the way the panels are organized help you focus on the image. If it’s not your style, go to Preferences and change the color back to the original, or to either of the new two shades.

   The best in its category

   Adobe Photoshop is not a program for everyone, both for its price and for its steep learning curve. It is, however, an indisputably powerful tool, and photo editors wouldn’t be what they are today without the advances that this program introduces version after version.

   If you want the best image editor, no matter the price or how difficult it is to use, Adobe Photoshop is with a doubt the best option.

   How to: Install a plugin in Photoshop

   3 Plugin types to enhance your Photoshop experience

   How to: Create panoramic photos in Adobe Photoshop

   Amazing results possible

   Semi-professional 3d-object editing

   Integrationg with Adobe Br >

   Brushes with realistic physic effects

  adobe photoshop free trial

  Crop, remove objects, retouch, combine photos, and reimagine the art of photography.

  Create powerful images and discover new dimensions in digital imaging.

  Create and edit your pictures and share with social network.

  Perfect your photos with advanced controls, experiment in a nondestructive environment, organize and share anywhere.

  Upload, edit, manage, and share digital photos for free online.

  Edit, organize, store, and share your photos across any device.

  Automate repetitive tasks and key workflows.

  Design, develop, and maintain standards-based Web sites and apps.

  Capture, edit, and deliver video online, on air, on disc, and on device.

  Имя (обязательно)Email (обязательно)Веб-сайт

  Добавить комментарий